Publiceret 12-01-2024

Dataetisk Råds høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion (Grøn skattereform, energisyn og energiledelsessystemer)

Dataetisk Råd takker for den fremsendte høring. Dataetisk Råd har bl.a. til formål at rådgive myndigheder om ansvarlig og etisk brug af ny teknologi. Nærværende lovforslags § 16 pålægger visse virksomheder at udføre energisyn for at identificere CO2-besparende tiltag. Det er ikke udtømmende angivet, hvilke elementer, der skal indgå i disse energisyn, men Dataetisk Råd vil alligevel benytte lejligheden til at nævne ny teknologi.

 

Hent og læs høringssvaret her