Dataetisk vurderingsskema

Vurderingsskemaet er et værktøj til myndigheder, der arbejder med datasamkøring. Anvendelse af dataetisk vurderingsskema kan give et afsæt til bredere, dataetiske overvejelser med henblik på at træffe beslutninger, der er dataetisk forsvarlige. 

Samkøring af data i den offentlige sektor er ikke et nyt fænomen. Deling af data i den offentlige forvaltning er i en vis udstrækning fordelagtig og nødvendig for, at vi kan have en velfungerende offentlig sektor. Det er således ikke et dataetisk spørgsmål, om der skal deles eller samkøres data i det offentlige, men derimod hvordan og i hvilken udstrækning det skal ske. Tillid til offentlige myndigheders brug af ny teknologi er i den forbindelse helt essentielt, navnlig når der foretages samkøring af personhenførbare data.

Offentlige myndigheder, der iværksætter en sådan datasamkøring, skal naturligvis overholde gældende regler, herunder ikke mindst de databeskyttelsesretlige regler, forvaltningsretlige regler og lovgivningen på det pågældende område. Men samtidig kan en dataetisk vurdering – der går ud over de lovgivningsmæssige krav – være helt afgørende for befolkningens tillid til den offentlige sektor. Den bør derfor altid benyttes, når datasamkøring og anvendelse af ny teknologi også skal kunne forsvares dataetisk. 

Hvorfor anvende dataetisk vurderingsskema?

Formålet med Dataetisk Råds vurderingsskema er ikke at frembringe en éntydig dataetisk konklusion i forhold til et givent projekt. I det omfang et projekt får mørkeblå eller lyseblå krydser, er det ikke ens betydende med, at datasamkøringen ikke kan foretages. Det er derimod tænkt som et opmærksomhedspunkt før og under projektets udførelse. Vurderingsskemaet kan øge kendskabet til og bevidstheden om dataetik hos myndigheden og give anledning til bredere, dataetiske overvejelser med henblik på at der træffes beslutninger, der er dataetisk forsvarlige. 

Om begreberne 'samkøring', 'anonyme data' og 'fysiske personer'

Vurderingsskemaet kan anvendes ved myndighedernes dataetiske overvejelser og vurderinger i forbindelse med datasamkøring. Begrebet samkøring anvendes her som samlebetegnelse for tekniske løsninger, hvor oplysninger fra forskellige fagsystemer, databaser, registre, datahubs eller det åbne internet mv. sammenkobles. Samkøring kan f.eks. ske i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens.

Vurderingsskemaet er primært tænkt til datasamkøring om fysiske og ikke juridiske personer. Skemaet er ikke nødvendigt at anvende, så længe samkøringen kun foretages med anonyme data, som begrebet forstås i databeskyttelsesretten. Det betyder med andre ord, at skemaet ikke skal anvendes, hvis det aldrig vil være muligt – heller ikke ved brug af alle de hjælpemidler der med rimelighed kan tages i betragtning – at identificere en fysisk person. Samtidig skal anonymiseringen være uigenkaldelig.  Hvis det derimod ved brug af hjælpemidler mv. er muligt at identificere en fysisk person, er oplysningerne alene pseudonymiseret, og så skal vurderingsskemaet alligevel anvendes.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Skriv til sekretariatet for Dataetisk Råd på post@dataetiskraad.dk