Rådsmøder

Her er der mulighed for at se dagsordener for rådets møder.

 • Velkomst og introduktion til dagen
 • Velkommen til Dataetisk Råd
 • Bordrunde
 • Rådets mandat og arbejde
 • Oplæg om anbefalingerne fra Ekspertgruppen om Dataetik
 • Oplæg om etik
 • Hvilke temaer skal Dataetisk Råd beskæftige sig med det kommende år?
 • Kommunikationsplan og debatskabende aktiviteter

1. del – Orientering og drift

 • Velkomst
 • Eventuelle bemærkninger om sekundært mødemateriale/baggrundsmateriale
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 27. august 2019
 • Godkendelse af Dataetisk Råds forretningsorden
 • Eventuelle rådsbeslutninger af driftsmæssig karakter

2. del – Viden og input

 • GDPR - Introduktion til lovreglerne om databeskyttelse
 • Præsentation om Det Etiske Råds anbefalinger vedr. Sundhedswearables og Big Data

3. del – Temaer/projekter

 • Udvikling af Rådets arbejdsmetode
 • Samkøring af data i den offentlige sektor
 • Operationalisering af dataetik (implementering)

4. del – Øvrigt

 • #DataetikDebat på CBS den 20. november 2019
 • Konference i samarbejde med Det Etiske Råd
 • Præsentation af Dataetisk Råds hjemmeside og logo samt kommunikationspakke

1. del – Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 30. oktober 2019

2. del –  Bordrunde – korte indsigter og refleksioner til deling

3. del – Viden og input

 • Præsentation af den tyske dataetikkommission og anbefalinger
 • Oplæg vedr. kommunikationsstrategi/ 'go-to market-strategi' i forlængelse af drøftelserne om tema c 'implementering og operationalisering af dataetik' på mødet den 30. oktober 2019

4. del – Temaer/projekter

 • Udvikling af Rådets arbejdsmetode
 • Samkøring af data i den offentlige sektor

5. del – Øvrigt

1. del – Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 4. december 2019
 • Orientering om årshjul

2. del – Viden og input

 • Institut for Menneskerettigheders analyse om algoritmisk profilering som automatiseret beslutningsstøtte i offentlig administration
 • Oplæg om Rådets kommunikationsstrategi/”go-to marked-strategi” i forlængelse af præsentation og drøftelser ved møde i Dataetisk Råd en 4. december 2019
 • Oplæg ”Convergence of Medicine”

3. del - Workshop

 • Dataetisk Råds arbejde med sparring, rådgivning, anbefalinger og udtalelser

4. del – Temaer/projekter

 • Samkøring af data i den offentlige sektor

5. del – Øvrigt

 • Status for konference med Det Etiske Råd 20. marts 2020
 • Status for næste #DataetikDebat den 9. marts 2020