Rådsmøder

Her er der mulighed for at se dagsordener for rådets møder.

 • Velkomst og introduktion til dagen
 • Velkommen til Dataetisk Råd
 • Bordrunde
 • Rådets mandat og arbejde
 • Oplæg om anbefalingerne fra Ekspertgruppen om Dataetik
 • Oplæg om etik
 • Hvilke temaer skal Dataetisk Råd beskæftige sig med det kommende år?
 • Kommunikationsplan og debatskabende aktiviteter

1. del – Orientering og drift

 • Velkomst
 • Eventuelle bemærkninger om sekundært mødemateriale/baggrundsmateriale
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 27. august 2019
 • Godkendelse af Dataetisk Råds forretningsorden
 • Eventuelle rådsbeslutninger af driftsmæssig karakter

2. del – Viden og input

 • GDPR - Introduktion til lovreglerne om databeskyttelse
 • Præsentation om Det Etiske Råds anbefalinger vedr. Sundhedswearables og Big Data

3. del – Temaer/projekter

 • Udvikling af Rådets arbejdsmetode
 • Samkøring af data i den offentlige sektor
 • Operationalisering af dataetik (implementering)

4. del – Øvrigt

 • #DataetikDebat på CBS den 20. november 2019
 • Konference i samarbejde med Det Etiske Råd
 • Præsentation af Dataetisk Råds hjemmeside og logo samt kommunikationspakke

1. del – Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 30. oktober 2019

2. del –  Bordrunde – korte indsigter og refleksioner til deling

3. del – Viden og input

 • Præsentation af den tyske dataetikkommission og anbefalinger
 • Oplæg vedr. kommunikationsstrategi/ 'go-to market-strategi' i forlængelse af drøftelserne om tema c 'implementering og operationalisering af dataetik' på mødet den 30. oktober 2019

4. del – Temaer/projekter

 • Udvikling af Rådets arbejdsmetode
 • Samkøring af data i den offentlige sektor

5. del – Øvrigt

1. del – Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 4. december 2019
 • Orientering om årshjul

2. del – Viden og input

 • Institut for Menneskerettigheders analyse om algoritmisk profilering som automatiseret beslutningsstøtte i offentlig administration
 • Oplæg om Rådets kommunikationsstrategi/”go-to marked-strategi” i forlængelse af præsentation og drøftelser ved møde i Dataetisk Råd en 4. december 2019
 • Oplæg ”Convergence of Medicine”

3. del - Workshop

 • Dataetisk Råds arbejde med sparring, rådgivning, anbefalinger og udtalelser

4. del – Temaer/projekter

 • Samkøring af data i den offentlige sektor

5. del – Øvrigt

 • Status for konference med Det Etiske Råd 20. marts 2020
 • Status for næste #DataetikDebat den 9. marts 2020

1. del – Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 29. januar 2020 
 • Status for sekretariatets bemanding og velkommen til nye medarbejdere
 • Sekretariatets organisering 

2. del – Viden og input            

 • Kl. 16.20: Digitaliseringsstyrelsen præsenterer signaturprojekter 


3. del – Coronatiltag, opsamling og drøftelser

 • Generel drøftelse af rådets indsats og involvering i digitale coronatiltag
 • Drøftelse af COVID-19 app samt fastlæggelse af rådets holdning til sporings-appen udadtil. Til slut orientering om advisory board.

4. del – Orientering om status på temaer/projekter 

 • Samkøring af data i den offentlige sektor
 • Udvikling af metode for arbejdet i Dataetisk Råd

5. del – Øvrigt

 • Orientering om sommerseminar
 • #DataetikDebat i København og Århus 
 • Mødeplan 2020/2021 
 • Datatilsynet Statusrapport
   


1.    Orientering og drift v. formanden.

 • Velkommen til nyt medlem… og nye medarbejdere i sekretariatet 
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Status fra signaturprojekterne
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 5. rådsmøde den 20. maj 2020
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra sommerseminaret den 16. juni 2020. 
   

2.    Godkendelse af samkøringsværktøj v. Birgitte Eiriksson & Johan Busse 

3.    Eksternt oplæg v. Sune Lehmann, professor v. DTU

4.    Tema: Kunstig intelligens– fastlæggelse af projektbeskrivelse og nedsættelse af arbejdsgruppe.

5.    Tema: Data, menneske og samfund (DMS) – fastlæggelse af projektbeskrivelse og nedsættelse af arbejdsgrupper.

6.    Godkendelse af rådets tilgang, arbejdsform og processer.

7.    Godkendelse af rådets kommunikationsstrategi

8.    Status på arbejdet i Advisory Board om Smittestop-app v. Camilla Gregersen og Christiane Vejlø

9.    Tak for i dag 
 

1.    Orientering og drift v. formanden

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Møder m. den nye tech-ambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen og hendes kontor
 • Møde med direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Zeeberg
 • Drøftelser med Datatilsynets direktør, Cristina Gulisano
 • Status fra signaturprojekterne
 • Status på samkøringsværktøj
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 7. rådsmøde den 17. september 2020

2.    Input til ny Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi (FODS) v. Rikke Zeeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

3.    Status fra arbejdsgruppe for Kunstig Intelligens

4.    Revideret kommissorium for Data, menneske og samfund

5.    Eksternt oplæg fra 2021.ai

6.    Tak for i dag