Udvikling af metode til behandling af dataetiske problemstillinger

Dataetisk Råd har besluttet at udvikle en metode til at behandle dataetiske problemstillinger. Formålet er at udvikle en model for rådets arbejde.

I forbindelse med udvikling af metoden vil Rådet se nærmere på, hvilke definitioner af dataetik som allerede findes. Rådet ønsker at udfolde, kvalificere og præcisere, hvad dataetik dækker over. Formålet er med udgangspunkt i kommissoriet at fastlægge en fælles forståelse og anvendelse af begrebet dataetik.
 
I Dataetisk Råds kommissorium er dataetik defineret som:

”Dataetik forstås overordnet som den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side teknologi og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologiske udvikling giver anledning til at overveje. Begrebet omfatter etiske problemstillinger ved anvendelsen af data.”

Det fremgår også af kommissoriet, at:

”Rådet skal således drøfte, hvordan det fremadrettet sikres, at de uanede teknologiske muligheder benyttes på en måde, der tjener de fælles mål, som vi overordnet sætter os som samfund. Her tænkes eksempelvis på en generel brug af data og teknologi, hvor anvendelsen ganske vist skal ligge inden for lovgivningens rammer, men hvor anvendelsen af data og teknologi indebærer væsentlige overvejelser om modsatrettede hensyn til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed eller til grundlæggende samfundsmæssige værdier.”

Rådet vil også undersøge og identificere, hvilke samfundsmæssige værdier som er i spil, når man behandler dataetiske dilemmaer.

Rådet forventer at færdiggøre arbejdet i 2020.