Rådsmøder i Dataetisk Råd

Dataetisk Råd afholder fem rådsmøder om året. Her er der mulighed for at se dagsordener for rådets møder.

1. Orientering og drift
2. Algoritmer på arbejdspladsen
3. Diskussion af mødefrekvens fremover
4. Diskussion af aldersgrænse i databeskyttelsesloven
5. Orientering om Dataetisk Topmøde
6. Orientering om projektet ’Digitalisering i det offentlige’
7. Orientering vedr. hjemmeside
8. Afrunding

1. Orientering og drift
2. Undervisningsmateriale om fake news v/ Camilla Mehlsen og Forstå.dk
3. Fondsansøgning om undervisningsmateriale
4. Pressestrategi og udtalelser
5. Oplæg om DERs arbejde med kunstig intelligens i sundhedssektoren v/ Henrik Nannestad Jørgensen, DER, og Martin Ejsing Christensen, NCE
6. Diskussion af Dataetisk Råds samarbejde med DER om udtalelse om kunstig intelligens
7. Status på projekter og arrangementer
8. Opsamling og evt.
9. Sommerhygge

1. Orientering og drift
2. Oplæg om borgerforslaget ”Dansk Politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet” v/ Martin Wittrup Enggaard
3. Orientering om arbejdet med NCEs og Dataetisk Råds hjemmeside
4. Oplæg om borgerforslaget ”Stop tech-industriens kommercielle udnyttelse af danske børn & unge” v/ Imran Rashid
5. Samarbejde med DER om kunstig intelligens
6. Status på projekt ”Algoritmer på arbejdspladsen”
7. Opsamling og evt.

1. Orientering og drift
2. Evaluering af awarenesskampagnen
3. Evaluering af befolkningsundersøgelsen
4. Algoritmer på arbejdspladsen
5. Opdatering på Dataetisk Topmøde og brainstorm på ’best case’
6. Hvordan sikres god myndighedsadfærd i automatiseret sagsbehandling? Oplæg v/ Ulrik Røhl, postdoc, Inst. for Digitalisering, CBS, strategisk rådgiver i kommunernes IT-fællesskab
7. Opsamling og evt.

1. Orientering og drift
2. Forskningsoverblik
3. Præsentation af det endelige undervisningsmateriale v/ Alinea
4. Præsentation af sekretariatets projektplan 2023
5. Dataetiske drøftelser: Algoritmer på arbejdspladsen
6. Diskussion af kort udtalelse på baggrund af konference om overvågning på arbejdspladsen
7. Befolkningsundersøgelsens endelige resultater v/ Analyse & Tal
8. Godkendelse af høringssvar til lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening
9. Opsamling og eventuelt

1. Orientering
2. Tobias Bornakke: Nordisk Tech-tænketank
3. Lead Agency: Awarenesskampagnen
4. Analyse og Tal: Befolkningsundersøgelsen
5. Alinea: Undervisningsmaterialet
6. Valg af tema for fondsansøgning 2022
7. Evt.

1. Orientering og drift
2. Oplæg fra Birgitte om digital kapital og retssikkerhed
3. Dataetisk Råds fremtidige strategiske prioriteringer
4. Præsentation af principperne bag fondsstrategi V/Mia Trolle Borup, Sekretariatschef for Det Etiske Råd og Dataetisk Råd
5. Orientering vedr. ’Befolkningsundersøgelse: Digitale fodspor til en teknologisk bæredygtig fremtid
6. Oplæg vedr. ADD-projektets analyse om ’Danskernes digitale liv’, Lisbeth Knudsen
7. Orientering vedr. ’Styrkelse af Dataetisk Råds digitale fundament’
8. Orientering vedr. ’Datadreven ledelse: Etiske dilemmaer, når algoritmen sidder med ved bordenden’
9. Godkendelse af åbent brev ifm. Digitaliseringsstrategien
10. Opsamling

1. Orientering og drift
2. Oplæg fra Christa Lundgaard Kjøller, Direktør for Nationalt Center for Etik og Mia Trolle Borup, Sekretariatschef for Det Etiske Råd og Dataetisk Råd
3. Diskussion vedr. budget 2022 og rådets fremtidige indsatser
4. Oplæg fra Mikkel Flyverbom om datadreven ledelse
5. Tematisk drøftelse: Datadreven ledelse
6. Opsamling

1. Orientering og drift

2. Inspirationsoplæg omkring digital policy i EU

3. Diskussion vedr. Finanslov 2022 og fremtiden for Dataetisk Råd

4. Drøftelse af udkast til høringssvar vedr. udkast til lovforslag om regulering af sociale medier

5. Opsamling og tak for i dag

1. Orientering og drift

2. Baggrundsoplæg v. Anne Marie Anker Villumsen, Docent & Ph.d. ved VIA University College, Michael Rosholm, Professor v. Århus Universitet og projektleder Sanne Dalgaard fra TrygFondens Børneforskningscenter

3. Folkemødet i 2022

4. Status vedr. initiativ med folketingsudvalg

5. Status vedr. relancering af samkøringsværktøj

6. Oplæg om Digitaliseringspartnerskabet

7. Temadebat – Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger for Danmarks digitale fremtid

8. Opsamling og tak for i dag

1. Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 11. rådsmøde
 • Generel opsamling på sommerseminar
 • Årsrapport

2. Temadebat – Ansigtsgenkendelse

3. Endelig godkendelse, lancering og kommunikation af Dataetik – Sådan gør du

4. Status vedr. initiativ med folketingsudvalg

5. Status fra arbejdsgruppe om Data, Menneske og Samfund

6. Events i 2022

7. Drøftelse af debatskabende initiativ fra rådet vedr. ændring af CPR-loven

8. Relancering af samkøringsværktøj

9. Tak for i dag 

1. Orientering og drift
2. Oplæg om kunstig intelligens
3. Drøftelse af fremtidige dataetiske initiativer blandt danske virksomheder
4. Status på arbejdsgruppen DMS samt godkendelse af indkøb af visuelt værktøj
5. Status fra arbejdsgruppen for dataetisk metode
6. Bordrunde om Dataetisk Råds deltagelse i ”Algoritmer, Data og Demokrati”-projektet (ADD) på advisory board til coronapas
8. Eventuelt.
9. Tak for i dag.

1. Orientering og drift v. formanden. 12.10-12.20 (10 min.)

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 9. rådsmøde den 28. januar 2021

2. Oplæg om dataetisk metodeanalyse fra Institut for Menneskerettigheder
3. Godkendelse af endeligt produktkoncept fra Arbejdsgruppen om Dataetisk Metode (Dataetisk manual) 
4. Status fra arbejdsgruppen om DMS 13.50-14.05
5. Kommunikation og synlighed
6. Eventuelt

 • Folkemøde 2021
 • Advisory board for coronapas

7.  Tak for i dag

1. Orientering og drift v. formanden

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 8. rådsmøde den 5. november 2020

2. Drøftelse af et konkret signaturprojekt. Projekt AIR 
3. Drøftelse af konkret signaturprojekt. Kunstig intelligens til forebyggelse af komplikationer efter tarmkræftkirurgi
4. Input til formandens drøftelser med it-ordførere
5. Status fra arbejdsgruppen for dataetisk metode
6. Evaluering af rådets arbejde og af sekretariatet
7. Eventuelt 
8. Tak for i dag 

1. Orientering og drift v. formanden

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Møder m. den nye tech-ambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen og hendes kontor
 • Møde med direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Zeeberg
 • Drøftelser med Datatilsynets direktør, Cristina Gulisano
 • Status fra signaturprojekterne
 • Status på samkøringsværktøj
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 7. rådsmøde den 17. september 2020

2. Input til ny Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi (FODS) v. Rikke Zeeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

3. Status fra arbejdsgruppe for Kunstig Intelligens

4. Revideret kommissorium for Data, menneske og samfund

5. Eksternt oplæg fra 2021.ai

6. Tak for i dag 

1. Orientering og drift v. formanden.

 • Velkommen til nyt medlem… og nye medarbejdere i sekretariatet 
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Status fra signaturprojekterne
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra 5. rådsmøde den 20. maj 2020
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra sommerseminaret den 16. juni 2020. 

2. Godkendelse af samkøringsværktøj v. Birgitte Eiriksson & Johan Busse 

3. Eksternt oplæg v. Sune Lehmann, professor v. DTU

4. Tema: Kunstig intelligens– fastlæggelse af projektbeskrivelse og nedsættelse af arbejdsgruppe.

5. Tema: Data, menneske og samfund (DMS) – fastlæggelse af projektbeskrivelse og nedsættelse af arbejdsgrupper.

6. Godkendelse af rådets tilgang, arbejdsform og processer.

7. Godkendelse af rådets kommunikationsstrategi

8. Status på arbejdet i Advisory Board om Smittestop-app v. Camilla Gregersen og Christiane Vejlø

9. Tak for i dag 

1. Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 29. januar 2020 
 • Status for sekretariatets bemanding og velkommen til nye medarbejdere
 • Sekretariatets organisering  

2. Viden og input            

 • Digitaliseringsstyrelsen præsenterer signaturprojekter 

3. Coronatiltag, opsamling og drøftelser

 • Generel drøftelse af rådets indsats og involvering i digitale coronatiltag
 • Drøftelse af COVID-19 app samt fastlæggelse af rådets holdning til sporings-appen udadtil. Til slut orientering om advisory board.

4. Orientering om status på temaer/projekter 

 • Samkøring af data i den offentlige sektor
 • Udvikling af metode for arbejdet i Dataetisk Råd

5. Øvrigt

 • Orientering om sommerseminar
 • #DataetikDebat i København og Århus 
 • Mødeplan 2020/2021 
 • Datatilsynet Statusrapport

1. Orientering og drift

 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 4. december 2019
 • Orientering om årshjul

2. Viden og input

 • Institut for Menneskerettigheders analyse om algoritmisk profilering som automatiseret beslutningsstøtte i offentlig administration
 • Oplæg om Rådets kommunikationsstrategi/”go-to marked-strategi” i forlængelse af præsentation og drøftelser ved møde i Dataetisk Råd en 4. december 2019
 • Oplæg ”Convergence of Medicine”
   

3. Workshop

 • Dataetisk Råds arbejde med sparring, rådgivning, anbefalinger og udtalelser

4. Temaer/projekter

 • Samkøring af data i den offentlige sektor

5. Øvrigt

 • Status for konference med Det Etiske Råd 20. marts 2020
 • Status for næste #DataetikDebat den 9. marts 2020

1. Orientering og drift

 • Velkomst
 • Eventuelle bemærkninger om sekundært mødemateriale/baggrundsmateriale
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste møde den 27. august 2019
 • Godkendelse af Dataetisk Råds forretningsorden
 • Eventuelle rådsbeslutninger af driftsmæssig karakter

2. Viden og input

 • GDPR - Introduktion til lovreglerne om databeskyttelse
 • Præsentation om Det Etiske Råds anbefalinger vedr. Sundhedswearables og Big Data

3. Temaer/projekter

 • Udvikling af Rådets arbejdsmetode
 • Samkøring af data i den offentlige sektor
 • Operationalisering af dataetik (implementering)
   

4. Øvrigt

 • #DataetikDebat på CBS den 20. november 2019
 • Konference i samarbejde med Det Etiske Råd
 • Præsentation af Dataetisk Råds hjemmeside og logo samt kommunikationspakke

1. Velkomst og introduktion til dagen

2. Velkommen til Dataetisk Råd

3. Bordrunde

4. Rådets mandat og arbejde

5. Oplæg om anbefalingerne fra Ekspertgruppen om Dataetik

6. Oplæg om etik

7. Hvilke temaer skal Dataetisk Råd beskæftige sig med det kommende år?

8. Kommunikationsplan og debatskabende aktiviteter