Dataetik - Sådan gør du


Dataetik er vigtigt, men etiske vurderinger kan være svære at sætte i system og indarbejde i hverdagen. Derfor har Dataetisk Råd udviklet et praktisk værktøj, som kan hjælpe dig med at skabe mere bevidste og velovervejede valg. Dataetisk Råd har udviklet et bud på en metode, som er let at anvende og kan bruges til både hverdagens beslutninger og til de større strategiske valg.

Publiceret 27-10-2023

Vil du lære, hvordan du identificere og håndterer dataetiske dilemmaer?

Værktøjet indeholder en 5-trins guide og hjælper dig med, hvordan du kan arbejde med dataetik i praksis. Det skal give inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille sig selv og andre, når du arbejder med konkrete dataetiske problemstillinger. Du kan bruge Dataetik – Sådan gør du og det tilhørende Dataetiske Canvas som inspiration til hvordan du kan arbejde med dataetik i praksis. Værktøjet indeholder en række spørgsmål, som du og dine kollegaer kan stille jer selv og andre i arbejdet med konkrete dataetiske problemstillinger og kan hjælpe med at tydeliggøre fordele, ulemper og utilsigtede konsekvenser, som brug af teknologi kan afføde.

Hvilke 5 trin indeholder værktøjet? 

Trin 1

Identificer hvordan du håndterer data i dit projekt, og hvad dit overordnede formål er

Det første skridt er at beskrive, hvordan relevante data bliver håndteret i projektet samt hvad det overordnede formål med behandlingen af data er.

Trin 2

Analysér hvilke hensyn der taler for og imod din databehandling

Næste skridt er, at du skal finde ud af hvilket dataetisk dilemma, du står over for. Du kommer frem til det dataetiske dilemma ved at analysere, hvilke hensyn der taler for og imod den påtænkte eller anvendte databehandling. Et dataetisk dilemma opstår, hvis brugen af data er i konflikt med en eller flere af vores centrale værdier og principper – velfærd, værdighed, privatliv, selvbestemmelse, lighed, frihed, retssikkerhed, gennemsigtighed, sikkerhed og ansvarlighed. 

Trin 3

Afvej modstående hensyn

Når du har identificeret hvad, der taler henholdsvis for og imod den påtænkte eller anvendte databehandling, skal du foretage en konkret afvejning. Formålet er at finde frem til en rimelig balance mellem de positive hensyn ved behandlingen af data og de negative konsekvenser, der er eller kan være forbundet med behandlingen af data.

Det vil ofte ikke være nogen let øvelse at finde frem til, hvad der er det rigtige at gøre i den konkrete situation og hvorfor. Når man står over for et dilemma uden indlysende svar, bør afvejningen ske ud fra en helhedsvurdering, der bygger på en vurdering af hvilke hensyn, der vejer tungest. Man skal forsøge at inddrage alle aspekter, som knytter sig til de konkrete omstændigheder og på den baggrund lave en konkret afvejning af, hvilket hensyn vægter højst.

Trin 4

Beslut hvilke hensyn der vejer tungest

Dataetik handler ikke blot om de overvejelser, som du bør gøre dig, men i lige så høj grad om de valg og handlinger, som du foretager dig. 

Der er sjældent en egentlig facitliste, men det betyder ikke, at alt er lige rigtigt og lige forkert. Når du står over for et dataetisk dilemma uden indlysende svar, handler det om at vælge den løsning, der har den mest rimelige balance mellem de fordele, der er forbundet med databehandlingen, og de dataetiske konsekvenser, der er ved databehandlingen.

Trin 5

Evaluer de dataetiske konsekvenser løbende

Selv om du kommer frem til, at din databehandling samlet set er dataetisk forsvarlig, kan din databehandling på et senere tidspunkt vise sig at få utilsigtede konsekvenser. Man bør derfor løbende evaluere de dataetiske konsekvenser, der er forbundet med databehandlingen.

Vil du dykke længere ned i analysen bag værktøjet?

Indholdet i Dataetik - Sådan gør du står oven på en større analyse og en hel del dataetiske diskussioner i rådet. Du kan læse den større analyse, som værktøjet bygger på her: