Om Dataetik

Den hastige teknologiske udvikling byder på mange muligheder for at effektivisere og forbedre, som vi bør udnytte. Samtidig rejser den etiske dilemmaer og udfordringer, som vi bør forholde os til. Når vi udvikler og anvender ny teknologi, skal vi træffe komplekse beslutninger om hvordan teknologien skal virke. Dataetik handler om at reflektere over hvordan nye digitale teknologier påvirker mennesker og samfundet, for at sikre at udvikling og anvendelse er etisk.

Dataetik drejer sig om hvordan vi bør behandle data og hvordan vi bør udvikle og anvende nye, digitale teknologier. Et dataetisk dilemma opstår, når databehandling eller teknologi er i konflikt med vores etiske værdier og principper. Dataetiske overvejelser skal hjælpe os med at tage de ansvarlige beslutninger, hvor man balancerer teknologiens fordele med de potentielle ulemper den kan have for individer og samfundet. Dataetik går således udover de juridiske rammer, som GDPR, og vurderer, hvad der er etisk korrekt, ikke kun juridisk tilladt.

10 principper og værdier

Domstol

Velfærd

Behandling af data skal ske med respekt for og hensyn til sociale forhold, samfund og demokrati.

Vi skal sikre lige muligheder for alle borgere til at deltage aktivt i samfundet, så befolkningen ikke bliver polariseret i et digitalt a- og b-hold, og teknologi kommer til at udfordre vores sammenhængskraft og demokrati.

Camilla Gregersen, medlem af Dataetisk Råd og formand for Dansk Magisterforening

Et hjerte med en person-figur i midten

Værdighed

Behandling af data må ikke anvendes til at skade det enkelte menneske, og mennesker bør have den primære gavn af databehandlingen. Det vil sige, at mennesker skal prioriteres før kommercielle og institutionelle interesser.

Der skal være en grundlæggende respekt for borgerne i alle digitale løsninger, uanset om det er myndigheder eller private aktører, der står bag. Offentlige it-løsninger skal respektere privatlivets fred for at sikre borgernes tillid, så der ikke sker et skred samfundet, hvor private oplysninger bruges til andre formål end beregnet.

Camilla Gregersen, medlem af Dataetisk Råd og formand for Dansk Magisterforening.

En læs

Privatliv

Behandling af data skal ske med respekt for privatliv og under beskyttelse af personlige oplysninger. Det bør altid overvejes, hvilke data der er nødvendige, fra hvilke kilder data skal indhentes, og hvor følsomme disse data anses for at være. Indhold, omfang og deling af borgernes personlige data bør begrænses mest muligt og ikke opbevares i længere tid end højst nødvendigt.

En vægt

Lighed

Behandling af data må ikke diskriminere på baggrund af etnicitet, seksualitet, køn, socioøkonomisk baggrund, politiske meninger, religion, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data, handicap eller andre sundhedsrelaterede data.

Behandling af data må ikke reproducere fordomme, der marginaliserer og stigmatiserer befolkningsgrupper. Der bør målrettet arbejdes for, at ressourcesvage og udsatte borgere får gavn af den teknologiske udvikling. Der skal sikres mangfoldighed og diversitet i udvikling og anvendelse af ny teknologi ved for eksempel inddragelse af relevante faggrupper, brugergrupper og organisationer.

Digitale tjenester skal fungere lige godt for alle. Derfor kan det være et problem, hvis algoritmen bag en tjeneste f.eks. er bygget på data om mænd. Så er der nemlig risiko for, at algoritmen ikke tager højde for informationer og vilkår for kvinder eller andre køn.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

Et kompas

Selvbestemmelse

Behandling af data skal støtte mennesket i at træffe oplyste og selvstændige valg. Det skal ikke mindske, begrænse eller vildlede menneskets selvbestemmelse. Det enkelte menneske bør have kontrol over egne data, herunder kontrol med hvilke data, der indsamles, hvad de anvendes til og i hvilke sammenhænge.

En dør

Frihed

Behandling af data skal ske med respekt for grundlæggende frihedsrettigheder i et demokratisk samfund. Herunder ytrings-, informations-, religions-, forsamlings- og foreningsfrihed.

Hvis du ikke er opmærksom på hvilke data, der bliver indsamlet og delt om dig, risikerer du at dele oplysninger med andre om fx dine politiske holdninger, din tro eller foreninger du er medlem af, selv om du ikke ønsker det.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

En dommers hammer

Retssikkerhed

Behandling af data skal støtte mennesket i at træffe oplyste og selvstændige valg. Det skal ikke mindske, begrænse eller vildlede menneskets selvbestemmelse. Det enkelte menneske bør have kontrol over egne data, herunder kontrol med hvilke data, der indsamles, hvad de anvendes til og i hvilke sammenhænge.

Et kompas

Gennemsigtighed

Behandling af data skal være tilstrækkelig gennemsigtig. Der skal være adgang til indsigt i egne data. Der skal informeres klart og forståeligt om behandlingen af data, databehandlingens formål, funktion, sikkerhed og begrænsninger. Bagvedliggende mønstre skal kunne forklares og retfærdiggøres.

Der er desværre masser af eksempler på uigennemsigtighed, fordi vilkårene til de tjenester, vi downloader, er så omfattende, at det bliver uoverskueligt at læse. En smutvej til at forstå lidt mere, er at tjekke indstillingerne på apps, tage stilling til cookies og skrue på privatindstillingerne på sociale medie profiler.

Anette Høyrup, medlem af Dataetik Råd og chefjurist i Forbrugerrådet Tænk 

Et skjold

Sikkerhed

Behandling af data skal være tilstrækkelig sikker, robust og pålidelig. Der skal sikres sikkerhed i opbevaring og deling af data, således at data ikke utilsigtet bliver tilgængelige for uvedkommende personer. Det skal være muligt at overvåge og udøve effektivt tilsyn og kontrol, så fejl og potentielle negative sociale eller etiske konsekvenser kan identificeres, evalueres, dokumenteres og minimeres.

Som privatperson kan du sikre dig ved at anvende digitale tjenester, der kun indsamler de nødvendige data, og hvor det er tydeligt, at systemet beskytter dine data imod hacking, tyveri og anden uberettiget deling og brug. Du må gerne forlange, at der er en forståelig forklaring på, hvad der gøres for at sikre din data. Hvis du er i tvivl, så undlad at bruge produktet eller appen.

Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

Et hieraki

Ansvarlighed

Det skal være muligt at stille mennesker til ansvar. Det skal i alle led være klart hvem, der er ansvarlig for konsekvenserne for udvikling og anvendelse af data. Det gælder blandt andet udviklere, anvendere, myndigheder, virksomheder, samarbejdspartnere og tredjeparter.

Datatilsynet er den ansvarlige myndighed, der skal sikre, at virksomheder og myndigheder overholder lovgivningen. Men vi som forbrugere har ansvar for at være kritiske omkring den data, vi deler på nettet - og for at sørge for, at vores computere og telefon er opdateret. Borgerne kan altid bede om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dem, ligesom de i nogle tilfælde kan bede om få data slettet.

Anette Høyrup, medlem af Dataetik Råd og chefjurist i Forbrugerrådet Tænk